غيرانتفاعي عمران و نگهداري شهرك صنعتي غير دولتي صفادشت

قوانین


این سامانه صرفاً جهت پرداخت قبوض غيرانتفاعي عمران و نگهداري شهرك صنعتي غير دولتي صفادشت می باشد لذا از واریز هرگونه وجه دیگر خودداری گردد.

در صورت هرگونه مغایریت در اطلاعات واردشده در قبض به دفتر شهرک مراجعه نمایید